Крупные сделки08/12/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 08.12.2016г.;
2) дата заключения сделки - 08.12.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот тысяч) тенге, 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 29,23%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 08.12.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 08.12.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 3 800 000 000,00 (Үш миллиард сегіз жүз миллион) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 29,23%.

05/12/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 05.12.2016г.;
2) дата заключения сделки - 05.12.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 258 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору перестрахования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 32,76%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 05.12.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 05.12.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 258 000 000,00 (Төрт миллиард екі жүз елу сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, қайта сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 32,76%.

30/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 30.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 30.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 358 000 000 (Девять миллиардов триста пятьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 71,99%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 30.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 30.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 358 000 000 (Тоғыз миллиард үш жүз елу сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 71,99%.

29/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 29.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 29.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 358 000 000 (девять миллиардов триста пятьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 71,99%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 29.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 29.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 358 000 000 (Тоғыз миллиард үш жүз елу сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 71,99%.

28/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 28.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 28.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 34,62%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 28.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 28.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 34,62%.

24/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 24.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 24.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 3 462 912 564, 5 (Три миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге, 5 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 26,64%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 24.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 24.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 3 462 912 564, 5 (Үш миллиард төрт жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз он екі мың бес жүз алпыс төрт) теңге, 5 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 26,64%.

21/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 21.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 21.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 17 250 000 000 (Семнадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 132,70%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 21.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 21.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 17 250 000 000 (Он жеті миллиард екі жүз елу миллион) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 132,70%.

18/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 18.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 18.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 866 600 629 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч шестьсот двадцать девять) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 37,44%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 18.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 18.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 866 600 629 (Төрт миллиард сегіз жүз алпыс алты миллион алты жүз мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 37,44%.

11/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделки c аффилированными лицами: 1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 11.11.2016г.; 2) дата заключения сделки - 11.11.2016 г.; 3) стоимость имущества - страховая сумма по сделке 289 450 (Двести восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге; 4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет; 5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора аренды с аффилированными лицами; 6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по первой сделке – 0,00%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен аффилиирленген тұлғаларымен келісім жасасу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды: 1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 11.11.2016 ж.; 2) қосымша келісім жасасу күні - 11.11.2016 ж.; 3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ 4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 289 450 (Екі жүз сексен тоғыз мың төрт жүз елу) теңге; 5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен жалға беру шарттарын жасасу; 6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 0,00%.

08/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 08.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 08.11.2016г.
3) стоимость имущества – страховая сумма 94 231 000 000 (Девяносто четыре миллиарда двести тридцать один миллион) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 722,43%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 08.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 08.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 94 231 000 000 (Тоқсан төрт миллиард екі жүз отыз бір миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 722,43%.Возникли вопросы?

Мы высоко ценим Ваше желание сделать Компанию лучше, и не оставляем без внимания ни одно Ваше обращение и предложение. Отправьте Ваше сообщение, и в течение рабочего дня с Вами обязательно свяжутся.

Напишите нам

Введите код проверки:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Свяжитесь с нами, и мы подробно ответим на все ваши вопросы.

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3 «Б», 9 этаж
ТЕЛ: +7 (727) 311 0 777


E-MAIL: info@laic.kz
ГРАФИК РАБОТЫ:ПН-ПТ 9.00-18.00

Основные виды страхования