Крупные сделки07/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 07.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 07.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 258 000 000 (Четыре миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 32,64%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 07.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 07.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 258 000 000 (Төрт миллиард екі жүз елу сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 32,64%.

04/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 04.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 04.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 3 462 912 564, 5 (Три миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге, 5 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 26,64%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 01.07.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 01.07.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 3 462 912 564, 5 (Үш миллиард төрт жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз он екі мың бес жүз алпыс төрт) теңге, 5 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 26,64%.

03/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 03.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 03.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 830 737 187,00 (Девять миллиардов восемьсот тридцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят семь) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 75,37%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 01.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 01.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 830 737 187,00 (Тоғыз миллиард сегіз жүз отыз миллион жеті жүз отыз жеті мың бір жүз сексен жеті) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 75,37%.

03/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 03.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 03.11.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 830 737 187,00 (Девять миллиардов восемьсот тридцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят семь) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №3 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 75,37%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 03.11.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 03.11.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 830 737 187,00 (Тоғыз миллиард сегіз жүз отыз миллион жеті жүз отыз жеті мың бір жүз сексен жеті) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №3 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 75,37%.

01/11/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделки c аффилированными лицами:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 01.11.2016г.;
2) дата заключения сделки - 01.11.2016 г.;
3) стоимость имущества - страховая сумма по сделке 261 705 521 (Двести шестьдесят один миллион семьсот пять тысяч пятьсот двадцать один) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по первой сделке – 2,01%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен аффилиирленген тұлғаларымен келісім жасасу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 01.11.2016 ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 01.11.2016 ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 261 705 521 (Екі жүз алпыс бір миллион жеті жүз бес мың бес жүз жиырма бір) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 2,01%.

28/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделки c аффилированными лицами:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 28.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 28.10.2016г.;
3) стоимость имущества - страховая сумма по сделке 36 861 699,50 (Тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто девять) тенге пятьдесят тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по первой сделке – 0,28%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 28.10.2016ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 28.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 36 861 699,50 (Отыз алты миллион сегіз жүз алпыс бір мың алты жүз тоқсан тоғыз) теңге, 50 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру мерзімін ұзарту, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 0,28%.

28/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 28.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 28.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 115,00%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 28.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 28.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 15 000 000 000 (Он бес миллиард) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 115,00%.

26/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 26.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 26.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 5 586 000 000 (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №1 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 42,83%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 26.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 26.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 5 586 000 000 (Бес миллиард бес жүз сексен алты миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №1 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 42,83%.

24/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделок c аффилированными лицами:
Первая сделка:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 24.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 24.10.2016г.;
3) стоимость имущества - страховая сумма по сделке 740 597 493,33 (Семьсот сорок миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто три) тенге тридцать три тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по первой сделке – 5,68%.

Вторая сделка:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 24.10.2016г.;
2) дата заключения сделки – 24.10.2016г.;
3) стоимость имущества - сумма по сделке 154 215 659,00 (Сто пятьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по сделке – 1,18%.

Третья сделка:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 24.10.2016г.;
2) дата заключения сделки – 24.10.2016г.;
3) стоимость имущества - сумма по сделке 13 031 700,00 (Тринадцать миллионов тридцать одна тысяча семьсот) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по сделке – 0,10%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен аффилиирленген тұлғаларымен келісімдер жасасу туралы шешімдер қабылданғандығын хабарлайды:
Бірінші келісім шарт
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 24.10.2016 ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 24.10.2016 ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 740 597 493,33 (Жеті жүз қырық миллион бес жүз тоқсан жеті мың төрт жүз тоқсан үш) теңге, 33 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 5,68%.

Екінші келісім шарт
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 24.10.2016 ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 24.10.2016 ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 154 215 659,00 (Бір жүз елу төрт миллион екі жүз он бес мың алты жүз елу тоғыз) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 1,18%.

Үшінші келісім шарт
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 24.10.2016 ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 24.10.2016 ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 13 031 700,00 (Он үш миллион отыз бір мың жеті жүз) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 0,10%.21/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 21.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 21.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 34,50%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 21.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 21.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 34,50%.Возникли вопросы?

Мы высоко ценим Ваше желание сделать Компанию лучше, и не оставляем без внимания ни одно Ваше обращение и предложение. Отправьте Ваше сообщение, и в течение рабочего дня с Вами обязательно свяжутся.

Напишите нам

Введите код проверки:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Свяжитесь с нами, и мы подробно ответим на все ваши вопросы.

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3 «Б», 9 этаж
ТЕЛ: +7 (727) 311 0 777


E-MAIL: info@laic.kz
ГРАФИК РАБОТЫ:ПН-ПТ 9.00-18.00

Основные виды страхования