Крупные сделки20/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 20.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 20.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 72 543 069 543 (Семьдесят два миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок три) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 556,16%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 20.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 20.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 72 543 069 543 (Жетпіс екі миллиард бес жүз қырық үш миллион алпыс тоғыз мың бес жүз қырық үш) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 556,16%.

18/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 18.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 18.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 5 444 444 444 (Пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 41,74%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 18.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 18.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 5 444 444 444 (Бес миллиард төрт жүз қырық төрт миллион төрт жүз қырық төрт мың төрт жүз қырық төрт) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 41,74%.

14/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 14.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 14.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 5 200 000 000 (Пять миллиардов двести миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 39,87%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 14.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 14.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 5 200 000 000 (Бес миллиард екі жүз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 39,87%.

14/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 14.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 14.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №2 к договору перестрахования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 34,50%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 14.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 14.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 500 000 000 (Тоғыз миллиард сегіз жүз отыз миллион жеті жүз отыз жеті мың бір жүз сексен жеті) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, қайта сақтандыру шартына №2 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 34,50%.

14/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 14.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 14.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 49 000 000 (сорок девять миллионов) долларов США;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №6 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 124,48%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 14.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 14.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 49 000 000 (Қырық тоғыз миллион) АҚШ доллары;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №6 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 124,48%.

13/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 13.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 13.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 4 155 482 700, 20 (четыре миллиарда сто пятьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) тенге, 20 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 31,86%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 13.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 13.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 4 155 482 700, 20 (Төрт миллиард бір жүз елу бес миллион төрт жүз сексен екі мың жеті жүз) теңге, 20 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 31,86%.

10/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделки c аффилированными лицами:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 10.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 10.10.2016 г.;
3) стоимость имущества - страховая сумма по сделке 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) тенге, 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение договора страхования с аффилированными лицами;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества - процентное соотношение по первой сделке – 0,24%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен аффилиирленген тұлғаларымен келісім жасасу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 10.10.2016 ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 10.10.2016 ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 31 000 000,00 (Отыз бір миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу;;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 0,24%.

10/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 10.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 10.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 830 737 187,00 (Девять миллиардов восемьсот тридцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят семь) тенге 00 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия, заключение дополнительного соглашения №3 к договору страхования;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 75,37%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 10.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 10.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 830 737 187,00 (Тоғыз миллиард сегіз жүз отыз миллион жеті жүз отыз жеті мың бір жүз сексен жеті) теңге, 00 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар, сақтандыру шартына №3 қосымша келісім жасасу;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 75,37%.

07/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 07.10.2016г.;
2) дата заключения сделки 07.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 231 370 000 (Девять миллиардов двести тридцать один миллион триста семьдесят тысяч) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 72,05%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 07.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 07.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 231 370 000 (Тоғыз миллиард екі жүз отыз бір миллион уш жүз жетпіс мың) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 72,05%.

05/10/2016

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупных сделок:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 05.10.2016г.;
2) дата заключения сделки - 05.10.2016г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 9 358 000 000 (Девять миллиардов триста пятьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 73,04%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 05.10.2016ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 05.10.2016ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 9 358 000 000 (Тоғыз миллиард үш жүз елу сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) пайыздық арақатынас- 73,04%.Возникли вопросы?

Мы высоко ценим Ваше желание сделать Компанию лучше, и не оставляем без внимания ни одно Ваше обращение и предложение. Отправьте Ваше сообщение, и в течение рабочего дня с Вами обязательно свяжутся.

Напишите нам

Введите код проверки:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Свяжитесь с нами, и мы подробно ответим на все ваши вопросы.

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3 «Б», 9 этаж
ТЕЛ: +7 (727) 311 0 777


E-MAIL: info@laic.kz
ГРАФИК РАБОТЫ:ПН-ПТ 9.00-18.00