Крупные сделки26/04/2017

Акционерное общество «Страховая Компания «Лондон-Алматы» сообщает о заключении крупной сделки от 26.04.2017 - договора страхования на страховую сумму 700 875 000 000 тенге.

«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ 26.04.2017 жылы ірі мәміле жасасқандығы туралы хабарлайды – 700 875 000 000 теңге сақтандыру соммасын сақтандыру шарты.

20/04/2017

Акционерное общество «Страховая Компания «Лондон-Алматы» сообщает о заключении крупной сделки от 20.04.2017- договора страхования на страховую сумму 24 818 446 533 тенге.

«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ 20.04.2017 жылы ірі мәміле жасасқандығы туралы хабарлайды – 24 818 446 533 теңге сақтандыру соммасын сақтандыру шарты.

20/04/2017

Акционерное общество «Страховая Компания «Лондон-Алматы» сообщает о заключении крупной сделки от 20.04.2017 - договора страхования на страховую сумму 6 227 400 000 тенге.

«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ 20.04.2017 жылы ірі мәміле жасасқандығы туралы хабарлайды – 6 227 400 000 теңге сақтандыру соммасын сақтандыру шарты.

04/04/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении сделки c аффилированными лицами:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 04.04.2017г.;
2) дата заключения сделки - 04.04.2017г.;
3) договор о заключении эмитентом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан – да.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен аффилиирленген тұлғаларымен келісім жасасу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы 04.04.2017ж.;
2) қосымша келісім жасасу күні - 04.04.2017ж.;
3) онда қызығушылық, эмитент мәміле жасасу туралы келісімге, ақпарат құрайтын банктік құпияны қамтитын, сақтандыру коммерциялық құпия, бағалы қағаздар нарығы және Қазақстан Республикасының өзге де заңмен қорғалатын құпия құрамында – бар.

03/04/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 03.04.2017г.;
2) дата заключения сделки - 03.04.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 6 807 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот семь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 52,45%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 03.04.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 03.04.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 6 807 000 000 (Алты миллиард сегіз жүз жеті миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 52,45%.

17/03/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 17.03.2017г.;
2) дата заключения сделки - 17.03.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 51 200 000 000 (Пятьдесят один миллиард двести миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 394,48%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 17.03.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 17.03.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 51 200 000 000 (Елу бір миллиард екі жүз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 394,48%.

17/03/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 17.03.2017г.;
2) дата заключения сделки - 17.03.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 5 888 000 000 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 45,37%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 17.03.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 17.03.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 5 888 000 000 (Бес миллиард сегіз жүз сексен сегіз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 45,37%.

03/03/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 03.03.2017г.;
2) дата заключения сделки - 03.03.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 7 572 480 000 (Семь миллиардов пятьсот семдесять два миллиона четыреста восемьдесят) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 58,58%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 03.03.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 03.03.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 7 572 480 000 (Жеті миллиард бес жүз жетпіс екі мың төрт жүз сексен) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 58,58%.

27/02/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 27.02.2017г.;
2) дата заключения сделки - 27.02.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 127,63%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 27.02.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 27.02.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 16 500 000 000 (Он алты миллиард бес жүз миллион) теңге;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 127,63%.

23/02/2017

АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки:
1) дата принятия органом Общества решения о совершении сделки – протокол заочного голосования Совета директоров от 23.02.2017г.;
2) дата заключения сделки - 23.02.2017г.;
3) стоимость имущества – страховая сумма 16 516 947 858,35 (Шестнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) тенге, 35 тиын;
4) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
5) существенные условия сделки – стандартные условия;
6) процентное соотношение стоимости имущества, к общей стоимости активов Общества – процентное соотношение – 127,76%.

"Лондон-Алматы" сақтандыру компаниясы" АҚ (әрі қарай - Ұйым) Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн - Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы - 23.02.2017ж.;
2) мәмілені жасасу күні - 23.02.2017ж.;
3) мәміленің пәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - жоқ
4) мүліктің бағасы - сақтандыру соммасы 16 516 947 858,35 (Он алты миллиард бес жүз он алты миллион тоғыз жүз қырық жеті мың сегіз жүз елу сегіз) теңге, 35 тиын;
5) мәміленің маңызды шарттары - қалыпты шарттар;
6) акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - 127,76%.Возникли вопросы?

Мы высоко ценим Ваше желание сделать Компанию лучше, и не оставляем без внимания ни одно Ваше обращение и предложение. Отправьте Ваше сообщение, и в течение рабочего дня с Вами обязательно свяжутся.

Напишите нам

Введите код проверки:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Свяжитесь с нами, и мы подробно ответим на все ваши вопросы.

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок 3 «Б», 9 этаж
ТЕЛ: +7 (727) 311 0 777


E-MAIL: info@laic.kz
ГРАФИК РАБОТЫ:ПН-ПТ 9.00-18.00